Background image

Zpracování osobních údajů 

„Odesláním vyplněného kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů¹.“ 

1) Obecná ustanovení

Informace o zpracování osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů jsou vytvořeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále v textu jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále v textu jako „Zákon o zpracování osobních údajů“).

Tyto informace se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné správcem osobních údajů během používání webových stránek správce www.rsvision.cz, (ii) zpracování osobních údajů prováděné správcem osobních údajů během komunikace se subjektem údajů prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany správce osobních údajů během trvání smluvního vztahu se subjektem údajů, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce osobních údajů a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce osobních údajů.

 

2) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je společnost RS Vision s.r.o., IČ 06182623, DIČ CZ06182623, se sídlem Velké Hamry č.p. 340, 468 45 Velké Hamry, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 39825 (dále v textu jako „Společnost“).

Společnost je možné kontaktovat prostřednictví e-mailu odeslaného na kontaktní adresu info@rsvision.cz.

Společnost je právnickou osobou založenou dle českého práva a jako správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Společnost chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

3) Zpracování osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje: 

Společnost může ze své webové stránky www.rsvision.cz prostřednictvím příslušných elektronických formulářů shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa subjektu údajů, a to zejména když jejich prostřednictvím kontaktuje subjekt údajů Společnost.

Všechny osobní údaje, které Společnost shromažďuje, pochází od subjektu údajů.

Pro účely plnění uzavřené smlouvy se Společností budou dále zpracovány osobní údaje v rozsahu datum narození, IČ, DIČ, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

Společnost prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a tedy že zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze na základě platného právního důvodu, a to především plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plní dle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožňuje subjektům údajů uplatňování a plnění jejich práv podle Zákona o zpracování osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je tedy zejména:

a) Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání 

(smlouvy o poskytování služeb či plnění požadavků subjektu údajů, tj. smlouvy o poskytování služeb v souladu s příslušnými právními předpisy, dále vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb, dále náborové aktivity – získávání uchazečů o zaměstnání). Na základě čl. 6 odstavce 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje za tímto účelem bez souhlasu subjektu údajů.  

b) Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

(zejména v případě zájmu o zaměstnání ve Společnosti či o jinou spolupráci se Společností). Na základě čl. 6 odstavce 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů se děje zpracování osobních údajů za tímto účelem se souhlasem subjektu údajů.  

c) Plnění zákonných povinností Společnosti

(zejména za účelem vystavování a evidence daňových dokladů). Na základě čl. 6 odstavce 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje za tímto účelem bez souhlasu subjektu údajů.  

d) Ochrana oprávněných zájmů Společnosti

(nabídka služeb, marketing ze strany Společnosti). Na základě čl. 6 odstavce 1 písm. a) a písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů se děje zpracování osobních údajů za tímto účelem se souhlasem subjektu údajů.  

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány Společností jakožto správcem osobních údajů a dále zpracovateli osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby ve smluvním vztahu se Společností, zejména správce webových stránek a správce e-mailových adres. Společnost může poskytnout osobní údaje jiným subjektům, pokud to vyžadují daňové, pracovní nebo jakékoli jiné obecně závazné právní předpisy, a to za účelem plnění zákonných povinností Společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Doba zpracování osobních údajů a ukládání osobních údajů 

Osobní údaje budou Společností zpracovány a uloženy pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, pro něhož jsou údaje zpracovány, tj. po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou udělil subjekt údajů Společnosti ke zpracování souhlas.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován po dobu tří (3) let ode dne poskytnutí osobních údajů subjektem údajů, před uplynutím této doby však může být souhlas odvolán. Osobní údaje zpracované v listinné podobě jsou uloženy v prostorách sídla Společnosti v uzamčené kanceláři. Společnost zajišťuje, aby k nim neměla přístup žádná nepovolaná osoba. Osobní údaje zpracované v elektronické podobě jsou uloženy na serveru nacházejícím se v České republice, jehož zabezpečení odpovídá standardům Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a podléhá právním předpisům České republiky. Webové stránky Společnosti www.rsvision.cz využívají technologie pro zabezpečení informací, zejména brány firewall2, to vše s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům a zaručení jejich důvěrnosti.

Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů předpokládaných právními předpisy. Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování, a to v případech stanovených právními předpisy.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů, který poskytl Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů je založeno výlučně na tomto titulu, může tento souhlas kdykoli odvolat, nicméně tímto odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy. Pro Českou republiku je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ 70837627, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. Sdělní o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, poskytnutí údajů je nezbytné pro řádné plnění povinností Společnosti plynoucích jí z obecně závazných právních předpisů a pro řádné plnění smluvních povinností Společnosti a k ochraně jejích oprávněných zájmů.